เดอะ เกรย์ สกรู รางสไลด์ที่ทิ้งดิ่งจากตึกชั้น 4และเป็นอุโมงค์ปิด ด้วยความยาว 85 เมตรและคดเคี้ยวเลี้ยวลด
รางสไลด้นี้ คุณจะเปียกและสนุกสนาน ไปพร้อมกับความตื่นเต้น